Bánh tiệc nhiều tầng

1,000,000₫
1,500,000₫
900,000₫
1,200,000₫
1,500,000₫